Upute autorima za znanstvene radove za konferenciju

KOMENTARI, GOVOR MRŽNJE, DEZINFORMACIJE I REGULACIJA JAVNE KOMUNIKACIJE

1. Na prvoj stranici rada treba navesti: Naslov rada, ime i prezime autora, naziv institucije u kojoj je autor/autorica zaposlen/zaposlena, adresa, kontakt.

2. Radovi trebaju biti pisani crnim tekstom, poravnati, u fontu Times New Roman, veličina slova 12, uz prored od 1,5. Fusnote trebaju biti poravnate, u istom fontu kao i glavni tekst, veličina slova 10, uz prored od 1,0. Reference koje se koriste u objašnjenjima u fusnotama, također moraju biti navedene i u popisu literature na kraju teksta. Radovi trebaju biti napisani u okviru 50 000 znakova (8 000 riječi)

3. Naslov treba imati veličinu slova 14, boldano. Podnaslov veličinu slova 12, boldano. Naslovi i podnaslovi trebaju biti pisani malim slovima, a podnaslovi trebaju biti numerirani.

4. Rad ne treba odvajati proredima u odjeljke.

5. U tekstovima treba koristiti gornje i donje navodne znakove (npr. „znak”). Kurziv se koristi isključivo za strane riječi i nazive publikacija. Masno otisnuta slova koriste se samo za naslov i podnaslove te za naslove tablica i grafikona (naslovi slikovnih i grafičkih prikaza navode se iznad njih). Tablice i grafikoni trebaju biti centrirani, a tekst koji sadrže treba biti u istom fontu kao i glavni tekst, veličina slova 11, uz prored od 1,0.

6. Autori trebaju koristiti harvardski stil citiranja, npr. (Smith, 2003: 5). Dakle, izvor se citira u tekstu, unutar zagrada, a ne u fusnotama. Fusnote služe za pojašnjenje pojmova ili digresije. Ne koriste se oznake poput ibid. i op. cit.

7. Reference se pišu na sljedeći način:

Za knjige: Castells, M., (2009), Communication Power, Oxford University Press, New York 

Abercrombie, N. i B. Longhurst (1998) Audiences. London: SAGE Publications.

Za članke u časopisima: članci u časopisima ne pišu se kurzivom nego se stavljaju u navodnike:

Kent, M. L. i M. Taylor (2002) „Toward a Dialogic Theory of Public Relations“, Public Relations Review, 28 (1), 21-37.

Za radove u zbornicima: radovi u zbornicima i uredničkim knjigama stavljaju se u navodnike, a naslovi zbornika i knjiga u kurziv:

Kozel, S. (2005) „Introduction to Part Eight“, u L. Goodman i J. de Gray (ur.) The Routledge Reader in Politics and Performance, London, New York: Routledge, 257-263.

Za mrežne izvore: (ne citirati ih u tekstu, po potrebi staviti u fusnotu)

navesti datum posjećenosti, ako je riječ o članku ili tekstu poznatoga autorstva:

Defren, T. (2008) „Social Media Release Template, version 1.5“. Dostupno na: http://www….

http://ibiblio.org/slanews/, preuzeto 19. 9. 2010.

Dodatne upute:

Opseg priloga: članci – 15-17 kartica (1800 znakova) s literaturom; 7-10 kartica (1800 znakova) za radionice

Dodatak tekstu: Bilješka o autoru/autorici (oko 10 redaka)

Slikovni i grafički prilozi (fotografije, grafikoni, tablice) trebaju biti poslani i u zasebnoj datoteci, a radovi koji ih sadržavaju trebaju biti poslani u dvama formatima (word i pdf).Grafikone slati u formatu zapisa onog programa u kojem su izvorno nastali (npr. MS Excel i sl.).

Recenzija: Radovi prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Autor je dužan popraviti rad prema uputama recenzenata i provesti lekturu hrvatskog i engleskog jezika. Objavljivanje radova i recenzentski postupak se ne naplaćuju.